vs공장 롤렉스 오이스터 36미리 3230 업그레이드 최신버전 Oyster Perpetual 126000 36mm VSF 11 Best Edition 904L Steel Green Dial VS3230 V2

vs공장 롤렉스 오이스터 36미리 3230 업그레이드 최신버전 Oyster Perpetual 126000 36mm VSF 11 Best Edition 904L Steel Green Dial VS3230 V2

공장VSF공장
사이즈36mm x 12mm
무브먼트VSF Super Clone 3230 Automatic Movement at 28800 vph, 72 hours full power reserve. The V2 version updates the 3230 movement, no ghost date gear
판매가격 590,000원
배송비결제무료배송

  추가옵션

총 금액 : 0원

주문전 꼭 사칭카카오톡 주의 공지를 읽어주세요.

저희는 사이트 이외에 주문을 절대 유도하지 않습니다.

e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099799_0842.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099799_4957.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099799_7613.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099801_0558.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099801_3122.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099801_5585.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099802_5716.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099802_807.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099804_5623.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099804_8025.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099805_5697.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099806_0371.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099806_2944.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099806_5499.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099806_7886.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099809_4118.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099809_6575.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099809_9051.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099810_1573.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099811_1421.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099814_1588.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099814_416.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099814_6607.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099814_9275.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099820_2707.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099821_2334.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099821_4804.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099821_9409.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099822_5646.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099823_9371.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099825_4756.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099826_7806.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099827_2413.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099828_0422.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099828_2886.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099829_9609.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099830_2191.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099833_6632.jpg
e9e4f9a55a02546acab3192130452b87_1718099836_9539.jpg
 

텔레그램 QR코드스캔
퓨타코는 텔레그램만 이용합니다.

월-금 : 10:00 ~ 19:00
토,일요일은 상담을 쉬거나 답장이 느릴 수 있습니다
자세한 사항은 공지사항을 참고해주세요
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand